Фронтален синуит. Етмоидален и сфеноидален синуит.