Начало / Актуални теми / Как се диагностицира амиотрофичната латерална склероза?

Как се диагностицира амиотрофичната латерална склероза?

сеп. 23, 2021

амиотрофична латерална склероза – диагноза

Диагнозата на амиотрофичната латерална склероза (АЛС) е трудна, тъй като няма тест или изследване, което със сигурност да потвърждава диагнозата. Освен това, много неврологични заболявания протичат с подобни симптоми.

Диагностицирането на АЛС се основава на клиничните симптоми и на резултатите от провеждането на редица изследвания, целящи отхвърляне на заболявания със сходна симптоматика.

Как се диагностицира амиотрофичната латерална склероза?

Провеждат се следните изследвания:

 • Електромиография (ЕМГ) – има най-голяма диагностична стойност. В клинично засегнатите области се установяват: фибрилационни и фасцикулационни потенциали, остри положителни вълни, редуциран брой моторни акционни потенциали.
  Голямо значение има установяването на ЕМГ промени в клинично здрави мускули, както и на нормална проводимост по сетивните влакна на периферните нерви.
 • Образни изследвания (КТ, ЯМР) на главен и гръбначен мозък. Те имат основно значение за изключване на други заболявания, които причиняват симптоми, подобни на тези при АЛС.
 • Лабораторни изследвания. При болни с АЛС може да се установят повишени стойности на креатин фосфокиназа (СРК), ЛДХ, по-рядко на АсАТ и АлАТ.
 • Изследване на ликвор – обикновено показателите са в референтните граници.
 • Функционално изследване на дишането (витален капацитет и форсиран витален капацитет) – имат прогностично значение.

Диагностични критерии за АЛС

За диагностициране на амиотрофичната латерална склероза се използват следните клинични диагностични критерии – наличие на белези на увреда на периферния и централния двигателен неврон и прогресия на заболяването.

Според степента на категоричност на клиничната диагноза се прилагат няколко диагностични категории на заболяването:

 • сигурна АЛС – диагнозата се приема за сигурна при наличие на симптоми на увреда на централния и периферния двигателен неврон в три области – глава, горни крайници, тяло и долни крайници.
 • вероятна АЛС – има увреда на двата неврона в две области
 • възможна АЛС – има увреда на двата неврона само в една област или на централния двигателен нерон в две или повече области
 • суспектна АЛС – има засягане само на периферния двигателен неврон в две или три области.

Важен критерий за поставянето на диагнозата е непрекъснатото прогресиране на симптоматиката – утежняване на наличните симптоми, добавяне на нови симптоми във вече засегнати или в нови области. Това налага проследяването на неврологичния статус на пациента през 3 до 6 месеца.

Диагнозата амиотрофична латерална склероза се поставя при липса на сетивни симптоми, сфинктерни, очедвигателни и автономни нарушения, болест на Паркинсон, Алцхаймеров тип деменция.

Амиотрофичната латерална склероза трябва да се разграничи от множество заболявания, като диференциалната диагноза зависи от формата и симптомите на АЛС.

Прочетете за:
АЛС – симптоми, форми на амиотрофична латерална склероза