Начало / Актуални теми / Диагноза на първична билиарна цироза. Антитела

Диагноза на първична билиарна цироза. Антитела

юли 26, 2022

диагноза на първична билиарна цироза

Как се диагностицира първичната билиарна цироза?

Диагнозата на първичната билиарна цироза се основава на следните показатели:

Клинични симптоми

Най-ранните симптоми на заболяването са умора и сърбеж по тялото. По-късно се появяват: жълтеница, увеличен черен дроб, болка в дясно под ребрата, пигментации по кожата, диария. В напреднал стадий възникват отоци по долните крайници, асцит, увеличена слезка, варици на хранопровода.

Лабораторни изследвания

Лабораторните тестове показват:

 • данни за холестаза – повишен директен билирубин, повишени холестазни ензими – алкална фосфатаза (АФ), гама-глутамилтранспептидаза (ГГТП), 5-нуклеотидаза
 • данни за хиперлипидемия – силно повишени са липопротеините с висока плътност (HDL), а умерено с ниска и много ниска (LDL, VLDL). Установява се хипертриглицеридемия (повишени триглицериди) и хиперхолестеролемия (повишен холестерол)
 • данни за цитолиза – умерено са повишени аминотрансферазите – АсАТ и АлАТ
 • данни за намален синтез на протеини в черния дроб – понижен албумин (хипоалбуминемия), скъсено протромбиново време.
 • тромбоцитопения – пониженият брой тромбоцити е индикатор за портална хипертония.

Имунологични изследвания

Характерни за първичната билиарна цироза са следните антитела:

 • антимитохондриални антитела (АМА)

Наличието на AMA в серума е отличителен белег за заболяването. При 95 % от болните се доказват високи титри на антимитохондриални антитела.

Има 4 подтипа АМА (анти-М2, анти-М4, анти-М8 и анти-М9), като наличието им се свързва с тежестта на заболяването. Пациентите, които имат само анти-М9 и/или анти-М2 имат по-добро протичане на заболяването в сравнение с пациентите, които имат анти-М2, анти-М4 и/или анти-М8.

Освен антимитохондриални антитела нерядко при пациентите с първична билиарна цироза се позитивират и други видове антитела – антинуклеарни (ANA), антигладкомускулни, антитиреоидни, антилимфоцитни.

 • силно повишени IgM – при над 80 % от болните
 • понижени Т4 и Т8 лимфоцити.

Образни изследвания

Чрез образните изследвания се получава информация за структурните промени в черния дроб и жлъчните пътища. Може да се извърши:

 • ехография на коремните органи – установява се увеличен черен дроб, може да има увеличена слезка и асцит. Увеличени абдоминални лимфни възли, особено в областта на хилуса на черния дроб, се наблюдава при 80 % от пациентите с ПБЦ.
 • доплер-ехография – дава информация за кръвотока в порталната вена
 • ядрено-магнитен резонанс – дава много точна информация за структурата на черния дроб и състоянието на жлъчните пътища
 • ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография
 • биопсия на черния дроб

При чернодробната биопсия се взема тъкан от черния дроб и се изследва под микроскоп. Хистоморфологичното изследване потвърждава категорично диагнозата и дава възможност да се определи хистологичния стадий на заболяването.

Чернодробната биопсия обаче не се счита за задължителна за диагностицирането на ПБЦ при пациенти с повишени серумни маркери за холестаза и високи титри на антимитохондриални антитела (AMA). Изследването е необходимо при пациенти, които са АМА негативни.

Диференциална диагноза на първична билиарна цироза

Заболяването трябва да се отдиференцира от редица други проблеми, например:

 • холестаза от екстрахепатален произход

Застоят на жлъчка в черния дроб може да се дължи на причини извън него. Най-често това са холедохолитиаза (камъни в жлъчните пътища), тумори, кисти на жлъчния мехур, сраствания.

 • интрахепатална холестаза от друг произход

Интрахепаталната холестаза може да се дължи на редица други причини, например хроничен активен хепатит, алкохолна чернодробна цироза, токсичен хепатит.

 • първичен склерозиращ холангит

Особено трудно е разграничаването на ПБЦ  от първичния склерозиращ холангит. Това е рядко срещано заболяване, с неизвестна етиология. По своята патогенеза и клиника наподобява много на ПБЦ.

 • вторична билиарна цироза

Вторичната билиарна цироза се разграничава трудно от първичната само въз основа на клиничните симптоми. Важни са данните от анамнезата за холелитиаза (камъни в жлъчния мехур), вродени аномалии на жлъчните пътища, хирургични операции на жлъчните пътища.

Прочетете за:
Първична билиарна цироза (ПБЦ) – причини, стадии
Симптоми на първична билиарна цироза. Усложнения