Средно ухо – слухови костици

ян. 4, 2014

В тъпанчевата кухина се разполагат три слухови костици – чукче, наковалня и стреме, които са подвижно свързани една с друга.

Чукче (malleus) – това е най-голямата слухова костица. Има дължина 7-8 mm. Състои се от:

 • глава (caput mallei) – по медиалната страна има ставна повърхност за свързване с наковалнята;
 • шийка (collum mallei);
 • дръжка (manubrium mallei) – тя сраства с тъпанчевата мембрана;
 • два израстъка – къс, страничен (processus brevis) и дълъг, преден (processus longum).

Наковалня (incus) – има форма на зъб с два корена. Състои се от:

 • тяло (corpus incudis) – то се свързва с главата на чукчето чрез става – articulatio incudomallearis.
 • дълго краче (crus longum) – разполага се медиално и успоредно на дръжката на чукчето. Завършва с костен израстък – processus lenticularis. Той се свързва ставно със стремето и образува articulatio incudostapedia.
 • късо краче (crus breve) – намира се в малко хлътване – fossa incudis.

Стреме (stapes) – това е най-малката костица в човешкото тяло. Има форма на стреме. Състои се от:

 • малка главичка (capitulum stapedis) – има ставна повърхност за съчленяване с processus lenticularis.
 • шийка (collum stapedis)
 • предно краче (crus anterius) – то е по-късо, по-тънко и по-слабо извито от задното кръче;
 • задно краче (crus posterius) – то е по-изкривено;
 • плочка (основа) – basis stapedis – краищата на двете крачета се свързват помежду си с плочка. Тя заляга в преддверното прозорче, като се закрепва чрез съединителнотъканни влакна – lig. anulare stapedis.