Начало / Анатомия / Кости – Череп / Теменна кост (os parietale)

Теменна кост (os parietale)

ное. 1, 2016

Теменната кост (os parietale) е чифтна и участва в образуването на горната и страничните части на черепния покрив. Тя представлява четириъгълна плочка.

На теменната кост се различават две повърхности (външна и вътрешна), четири ръба и съответно четири ъгъла.

Външна повърхност (facies externa) на теменна кост

Външната повърхност е гладка и изпъкнала. Най-изпъкналата й част представлява теменната върга (tuber parietale). Под нея дъгообразно преминава горната слепоочна линия (linea temporalis superior), която започва от предния ръб на теменната кост, преминава през цялата й повърхност и достига до задния й ръб. За горната слепоочна линия се прикрепва слепоочната фасция. Под тази линия върви друга – долна слепоочна линия (linea temporalis inferior), за която се прикрепва слепоочния мускул (m. temporalis).

Вътрешна повърхност (facies interna) на теменна кост

Вътрешната повърхност е вдлъбната и неравна. По нея има пръстовидни вдлъбнатини (impressiones digitatae), които представляват отпечатъци от мозъчните гънки и разклоняващи се бразди – sulci arterios, по които вървят артериални съдове.

Непосредствено до горния ръб на костта по вътрешната й повърхност върви една полубразда на горния сагитален синус (sulcus sinus sgittalis superioris). Полубраздите на двете теменни кости формират една цяла бразда, в която се намира горният сагитален синус на твърдата мозъчна обвивка.

В самата бразда на сагиталния синус и близо до нея има множество малки ямки (foveolae granulares), в които се намират израстъци (гранулации) на паяжиновидната мозъчна обвивка.

В задната част на горния ръб на теменната кост се намира теменен отвор (foramen parietale), през който преминава теменната емисарна вена и клончето на тилната артерия към твърдата мозъчна обвивка.

По вътрешната повърхност на теменната кост в областта на долно-задния й ъгъл се разполага дълбока бразда на сигмовидния синус (sulcus sinus sigmoidei) – отпечатък от сигмовидния венозен синус на твърдата мозъчна обвивка.

Четири ръба на теменната кост

Четирите ръба на теменната кост служат за свързването й със съседните кости. Те са:

  • Горен сагитален ръб (margo sagittalis)

Горният сагитален ръб е прав, назъбен и по-дълъг от другите ръбове на костта. Съединява се с едноименния ръб на другата теменна кост в сагитален шев (sutura sagittalis).

  • Долен люспест ръб (margo squamosus)

Долният люспест ръб е дъговиден и заострен. В предния си отдел се покрива от голямото крило на клиновидната кост. В средният му участък върху него заляга люспата на слепоочната кост, а в задната си част се свързва със сисовидния израстък на слепоочната кост. Съответно се образуват три шева: клиновидно-теменен шев (sutura sphenoparietalis), люспест шев (sutura squamosa) и теменно-сисовиден шев (sutura parietomastoidea).

  • Преден челен ръб (margo frontalis)

Предният челен ръб е зъбчат. Той се свързва с теменния ръб на люспата на челната кост и образува венечен шев (sutura coronalis).

  • Заден тилен ръб (margo occipitalis)

Задният тилен ръб е назъбен. Той се съединява с ламбдовидния ръб на тилната кост и образува ламбдовидния шев (sutura lambdoidea).

На теменната кост се различават и четири ъгъла:

  • Преден горен ъгъл, наречен челен (angulus frontalis). Ограничава се от венечния и сагиталния шев. Доближава се до прав ъгъл.
  • Преден долен ъгъл, наречен клиновиден (angulus sphenoidalis). Ограничава се от венечния и клиновидно-теменния шев. Представлява остър ъгъл.
  • Заден горен ъгъл, наречен тилен (angulus occipitalis).Ограничава се от ламбдовидния и сагиталния шев. Представлява тъп ъгъл.
  • Заден долен ъгъл, наречен сисовиден (angulus mastoideus). Ограничава се от ламбдовидния и теменно-сисовидния шев. Представлява много тъп ъгъл. Неговата предна част запълва теменната изрезка (incisura parietalis) на слепоочната кост.