АсАТ и АлАТ

юли 7, 2013

Аспартат-аминотрансфераза (АсАТ)
Аланин-аминотрансфераза (АлАТ)

Това са две трансферази с коензим пиридоксалфосфат, които катализират преноса на аминоарупи между алфа-амино и алфа-кето киселини. Те са разп­ространени повсеместно, но осбено висока активност имат в черен дроб, сър­це и скелетни мускули. При увреждане на тези органи нивото на двата ензима в кръвта се повишава. АлАТ е изцяло в цитоплазмата, докато АсАТ има цитоплазмена и митохондриална форма (изоензими), които имат сходна каталитична функция но различна структура. Трансаминазите са най-често изс­ледваните  ензими  в  клиничната лаборатория.

Показания за изследване: съмнение за увреждане на черния дроб (вирусен хепатит, увреждане от хепатотоксични медикаменти, тумор на черния дроб, цироза и др.), ретроспективно потвърждаване на клинични и електрокардиографски данни за миокарден инфаркт и мускулни заболявания.

Биологичен материал: Кръв се взема при стандар­тни условия и се отделя серум (плазма) без хемолиза.

Лекарствена интерференция: Високата активност на трансамина­зите в еритроцитите е чест източник на фалшиво положителни резултати  при хемолиза. Лекарства, повишаващи трансаминазите са Hepdrin, Paracetamol.

Референтни граници: При измерване в оптимизирани условия и 37 °С, горната референтна граница за АсАТ е 35 U/l, а за АлАТ – до 40 U/l.

Увеличена активност:
1. Увеличение 10 пъти и повече над горната референтна граница:
– остър хепатит и чернодробна некроза (хепатоцитолиза);
– „Кръш синдром“ (предимно от мускулен произход);
– тежка тъканна хипоксия.

2. Увеличение между 5 и 10 пъти над горната референтна граница:
– остър миокарден инфаркт (след 12-тия час, до 7-8 ден);
– хирургически и други мускулни травми;
– заболявания на скелетни мускули;
холестаза и хроничен хепатит.

3. Увеличение до 5 пъти над горната референтна граница:
– новородени;
– чернодробни заболявания (с хепатоцитолиза);
– панкреатити;
хемолиза.

Намалената активност на серумните трансаминази няма клинично значение.