Гликиран хемоглобин (HbA1c)

фев. 1, 2013

Трайната хипергликемия води до неензимно свързване на глюкозата с хемоглобина на еритроцитите. Гликиран хемоглобин (НbА1С) се фор­мира при взаимодействие между алдехидната група на глюкозата и терминална аминогрупа на амино­киселината валин от всяка β-верига на НbА. Образуват се нестабилни бази на Schiff{алдимини), наречени пре- НbА1С. На този етап процесът е обратим и при концентрация на глюкозата в референтни граници се възстановява НbА. При продължителна хипергликемия пре-НbА претърпява т.нар. превръщане по Amadori, при ко­ето в резултат на вътремолекулна структурна изомерия се образуват стабилни съединения – кетоaмини (НbА1С).

Количеството на гликирания хемоглобин зависи от концентрацията  на глюкозата в кръвта за период от 8-10 седмици преди вземането на кръвната проба.

Показания за изследване: при диабетици за контрол на лече­нието. Изследването се провежда периодично, веднъж на 8-10 седми­ци. Изследването на НЬА1 е безпредметно, ако през периода на наб­людението, болният е имал кръвозагуба или му е правено кръвопре­ливане, или е имал хемолитична криза.

Биологичен материал: кръв взета с ЕДТА. Гликираният хемоглобин се определя в хемолизат от промити с физиологичен разтвор еритроцити. Пълна кръв и хемолизат може да се съхраняват при 4 С до 4-7 дни.

Референтни граници:  HbA1c до 6,4%

Тълкуване на резултатитe:
1. Нормална кръвна захар и висок  HbA1c   – лош метаболитен конрол за последните 2-3 месеца.
2. Весока кръвна захар и задоволителен HbA1c   – повишаването на  кръвна захар е епизадично, например поради диетична грешка преди изследването.
3. Нормална кръвна захар и задоволителен HbA1c  – добър метаболитен контрол през последните
4-8 седмици.
4. Повишени нива на кръвна захар и на HbA1c    – лош контрол на диабета през последните 4-8 седмици и за риск от усложнения.

Фалшиво ниски стойности на HbA1c се получават при скъсен живот на еритроцитите (при хемолитични анемии, хемоглобинопатии), при хеморагии и през първата половина на бременността.

Фалшиво високи стойности на HbA1c се получават при уремия, хиперлипопротеинемии, хроничен алкохолизъм, втората половина на бременността и кърмене, прием на големи дози салицилати.

Прочетете за:
Гликиран хемоглобин (HbA1c) – за контрол на диабета

Последни публикации