алевкемия

юли 3, 2013

Алевкемия (алевкемична левкоза) – левкемия без увеличение на количест­вото на левкоцитите в периферната кръв, но с наличие на незрели левкоцити в нея.

на латински език: aleukaemia.
на английски език: aleuk(a)emic leuk(a)emia.