дромотропен

юли 9, 2013

Дромотропен – променящ ско­ростта на провеждане на възбуждението. Различават се отрицателен (намаляващ) и положителен (увелича­ващ скоростта на провеждане навъзбуждението) дромотропен ефект.

на латински език: dromotroopus.
на английски език: dromotropic.