плексус

юли 11, 2013

Плексус – сплит, сплетение на нерви.
на латински език: plexus.
на английски език: plexus.

брахиален плексус: мишничен сплит – образува се от предните клонове на четирите долни шийни гръбначномозъчни нерви (С58) и по-голямата част от първия гръден гръбначномозъчен нерв (Тh1).

на латински език: plexus brachialis.
на английски език: brachial plexus.

слънчев сплит: симпатиков сплит, съставен от двата ganglia celiaca, а понякога и ganglion mesentericum superius. Намира се от предната страна на коремната аорта и зад задстомашната жлеза на равнището на първи поясен прешлен. Инервира коремните органи.

на латински език: plexus celiacus, plexus solaris.
на английски език: celiac plexus, solar plexus.

цервикален плексус: шийно сплетение – образува се от предните клоно­ве на първите четири шийни нерва (С14).

на латински език: plexus cervicalis.
на английски език: cervical plexus.