Начало / Актуални теми / IgG антитела – структура, функции

IgG антитела – структура, функции

апр. 8, 2024

IgG антитела

IgG (имуноглобулин G) е вид антитяло, което съставя 70-80 % от имуноглобулините в кръвта. Представлява гликопротеин, който се произвежда от активираните В лимфоцити (плазматични клетки) в отговор на излагане на патогени като бактерии, вируси и други чужди вещества.

IgG функционират, като разпознават и се свързват със специфични антигени на повърхността на патогените, като по този начин ги маркират за унищожаване от други имунни клетки или неутрализират техните вредни ефекти.

Структура на IgG антитела

Имуноглобулин G e гликопротеин с четвъртична структура. Състои се от четири пептидни вериги: две еднакви тежки вериги (γ-вериги) и две идентични леки вериги (2γ + 2L). 

Тежките вериги са свързани една с друга и с лека верига чрез дисулфидни връзки. Образуваният тетрамер има еднакви половини, които, когато се сглобят, образуват Y-образна форма.

Леките и тежките полипептидни вериги са изградени от няколко отделни домени. Това са участъци, изградени от 100-110 аминокиселини. Всеки участък е ограничен от вътреверижна дисулфидна връзка.

Тежките вериги имат 3 постоянни (СH) домена – СH1, СH2, СH3 и един променлив (VH) домен. Постоянните домени определят подкласа на антитялото (напр. IgG1, IgG2 и т.н.), докато променливите региони съдържат антиген-свързващите места.

Леките вериги имат два домена – постоянен (СL) и вариабилен (VL). Постоянният домен допринася за стабилността на молекулата на антитялото, а вариабилният съдържа антиген-свързващо място.

Структурно едно IgG антитяло може да бъде разделено на:

  • два антиген-свързващи фрагмента, наречени Fab

Върховете на Y-образните рамена на IgG съдържат антиген-свързващите места, образувани от следните домени: VL, VH, CL и CH1. Тези места са силно специфични и разпознават и се свързват със специфични региони (епитопи) на антигени.

  • Fc фрагмент

Fc фрагментът образува ствола на Y-образното антитяло. Състои се от постоянните домени на тежките вериги. Този участък медиира различни ефекторни функции на IgG антитела, като свързване с имунни клетки (напр. макрофаги и естествени клетки убийци) и активиране на системата на комплемента за засилване на имунния отговор.

  • свързващо звено

Този гъвкав участък в структурата на IgG свързва CH1 домена с CH2 домена. Той позволява подвижност на рамената на Y-образната молекула, улеснявайки свързването й с антигени и взаимодействията с други компоненти на имунната система.

Функции на IgG антитела

IgG се свързва с различни патогени като вируси, бактерии и гъби и улеснява тяхното разрушаване. Това става чрез следните механизми:

  • опсонизация

IgG антителата могат да маркират патогените за унищожаване от имунни клетки като макрофаги и неутрофили чрез процес, наречен опсонизация. Когато IgG антителата се свързват с патогени, те действат като маркери, които подобряват разпознаването и фагоцитозата на патогена.

  • неутрализиране

IgG могат да неутрализират токсични вещества от бактерии, вируси или друг произход и да предотвратят вредните им ефекти.

  • активиране на системата на комплемента

IgG антителата могат да активират системата на комплемента, каскада от протеини, която повишава имунния отговор срещу патогени.

  • антитяло-зависима клетъчна цитотоксичност

IgG антителата могат да активират други имунни клетки, като NK-клетките, които да унищожат ракови клетки или клетки, заразени с патогени.

IgG предават пасивен имунитет. Те са единственият клас антитела, които могат да преминат през плацентата от бременна жена към нейния плод. Така те осигуряват пасивен имунитет на новороденото срещу различни инфекции.

IgG осигуряват продължителен имунитет. Те имат относително дълъг полуживот в кръвния ток в сравнение с другите класове антитела. Това им позволява да осигурят продължителна защита срещу инфекции. В-клетките на паметта, които се образуват по време на имунен отговор към специфичен патоген, могат бързо да произведат IgG антитела при повторно излагане на същия патоген, което допринася за продължителен имунитет.

IgG антителата също могат да участват в алергичните реакции тип I и II.

Прочетете за:
Антитела (имуноглобулини)
Високи стойности на IgG