Афазия

фев. 24, 2014

Афазия е придобито нарушение на езиковата комуникация. Дължи се на мозъчни увреждания при инсулти, мозъчни тумори, абсцеси, травми, менингити, енцефалити, деменция, болест на Алцхаймер.
Най-често афазията се съчетава с речева агнозия или с речева апраксия.

Какви видове афазия има?

Афазиите могат да се разделят на моторни и сензорни, на плавни и неплавни, на експресивни и импресивни, на предни и задни.

Моторна афазия

Кортикална моторна афазия на Брока. Характеризира се с:
– неплавна, накъсана реч – затруднено е произнасянето на словосъчетания
– аграматизъм („телеграфичен“ стил) – изречението се състои от отделни думи, като преобладават съществителните, изпускат се съюзи и предлози
– речеви персеверации – повтаряне на вече произнесени фонеми и думи
– парафазии – заменяне, пропускане или вмъкване на отделни фонеми
– слуховото разбиране на речта е съхранено, но може да има затруднеия при сложни изречения
– писмената реч е нарушена.

Транскортикална моторна афазия. Характеризира се с:
– редуцирана спонтанна устна реч, оскъден речник
– опростена граматична структура
– ехолалия – на зададен въпрос болните отговарят като използват думите от въпроса
– съхранена способност за повтаряне – понякога болните не могат да кажат дори името си, но могат да повторят дълги изречения
– спонтанното писане е нарушено
– разбирането на чута или прочетена реч е запазено.

Проводникова афазия. Характеризира се с:
– плавна реч, но с фонемни грешки
– тежко нарушено повтаряне
– разбирането на чута или прочетена реч е запазено.

Аномична афазия. Характеризира се с:
– нарушено назоваване – болните не могат да намерят точната дума и използват заместващи думи или описват функцията на предмета
– спонтанното писане е също нарушено
– повтарянето, четенето на глас, писането под диктовка, преписването и разбирането на чута и прочетена реч са запазени.

Сензорна афазия

Кортикална сензорна афазия на Вернике. Характеризира се с:
– плавна спонтанната реч, без артикулаторни нарушения
– логорея – болните говорят много
– множество парафазии – речта е изпълнена с фонемни или вербални замени. Подобни замени, пропуски, размествания и вмъквания болните правят и когато пишат (параграфии) и четат (паралексии)
– неологизми до жаргон афазия (неразбираема реч) – болните образуват безсмислени звукосъчетания. В изреченията има много съюзи и предлози, а често липсват главните части, които носят смисъла. Поради това изреченията изглеждат недовършени и неразбираеми.
– невъзможност за повтаряне на чутата реч
– нарушение на назоваванено, на повторната реч, на разбирането на чути или прочетени думи.
Тази афазия е тежко инвалидизираща.

Транскортикална сензорна афазия. Характеризира се с:
– плавна спонтанната реч, без артикулаторни нарушения
– нарушено разбиране както на чутата, така и на прочетената реч
– запазена повторна реч – болните могат да повтарят думите, но без да разбират техния смисъл
– персеверации – повтаряне на фрази
– нарушено назоваване – болните правят паузи, в които търсят точната дума
– параграматизъм – неправилна граматическа структура.

Глобална афазия

Характеризира се с:
– нарушение на всички езикови процеси
– спонтанна реч може да липсва или болния да повтаря една и съща дума
– разбирането на устната и на писмената реч е силно нарушено. Болните могат да изпълняват само елементарни команди.
– повторната реч е невъзможна.