Начало / Симптоми / Агнозия

Агнозия

фев. 22, 2014

Агнозия е нарушена способност за разпознаване на обектите, в резултат на мозъчно увреждане, при липса на първични сензорни нарушения, нарушение на вниманието или интелекта.

Агнозия възниква при увреждане в асоциативните сензорни полета на мозъчната кора. Може да се наблюдава при деменция, болест на Алцхаймер, черепно-мозъчни травми, менингити, енцефалити, инсулт, мозъчни тумори, наследствени заболявания и др.

Различават се следните видове агнозии:

Зрителни агнозии

При зрителните агнозии е нарушено разпознаването на зрителните стимули.
Различават се следните форми:

Предметна агнозия – нарушено е разпознаването на предметите чрез зрението. В едни случаи болният разпознава отделните части, но не може да ги синтезира в цялостен образ. Увреждането е в парието-окципиталните зони, най-често двустранно.

В други случаи пациентът разграничава общата конфигурация, но не може да разпознае и осмисли видяното. Увреждането е в средната и долната темпорална извивка двустранно или в ляво.

Прозопагнозия – нарушено е разпознаването на човешки лица.

Агнозия за цветове – нарушена е способността за разпознаване на цветовете и асоциацията между предмета и характерния му цвят. Цветното зрение е запазено. Възниква при увреждане в окципито-темпоралните зони.

Буквена агнозия (алексия) – нарушено е разпознаването на писмените речеви символи, поради което пациента не може да чете и разбира писмената реч. Може, обаче да пише спонтанно или под диктовка, поради което състоянието се нарича още алексия без аграфия.

Слухови агнозии

Невербална слухова агнозия – обектите не се разпознават по издаваните от тях характерни звуци. Дължи се на двустранни горнотемпорални увреждания.

Амузия – загуба на способността за разпознаване на познати мелодии. Увреждането най-често е в темпоралната извивка.

Речева слухова (вербална) агнозия (словесна глухота) – нарушено е разпознаването на речеви звуци и думи. Пациентът не разбира говоримата реч, не може да повтаря думи и да пише под диктовка. Той обаче може да говори, пише и чете правилно. Дължи се на двустранно увреждане на асоциативната слухова кора.

Апрозодия – има нарушение в прозодиката на речта – ударение, интонация, височина, темп.

Тактилни агнозии (стереоагнозии)

Тактилната агнозия представлява нарушено разпознаване на предметите чрез опипване. Болният не може да определи какъв е предметът, но може да го опише.

Соматоагнозии

Соматоагнозията е нарушение на възприятието и образа на собственото тяло. Наблюдават се едностранни и двустранни соматоагнозии.

Едностранни соматоагнозии – нарушено е възприемането на едната телесна половина, по-често лявата, като собствена и липсват грижи за нея.
Двустранни соматоагнозии – нарушено е разпознаването на части от двете половини на тялото, например на пръстите на ръцете (пръстова агнозия).

Пространствени нарушения

Зрително-пространствени агнози. Болните не могат да се ориентират в пространството, като при тежки случаи се губят, не могат да намерят пътя до дома си, дори до стаята се. Наблюдават се при деменция.

Симултанагнозия – нарушено е възприемането на няколко обекта едновременно. Бива:
– дорзална – част от синдрома на Балинт (Ballint). Пациентът не може да фиксира повече от един обект в зрителното поле и силно се затруднява движението в пространството.

– вентрална – по-лека форма, при която възприемането на повече обекти едновременно е забавено, но не е невъзможно.

Едностранно зрително-пространствено игнориране. Проявява се с игнориране на едната половина на пространството, най-често лявата. Болният не рисува върху лявата половина на листа, не чете лявата страна на книгата.