Сифилис – диагностика

мар. 3, 2015

Как се диагностицира сифилис?

Методи за директна идентификация

Методите за директно доказване на сифилис служат за поставяне на окончателна диагноза на заболяването.

  • Микроскопско изследване за Treponema pallidum се извършва чрез микроскопия на тъмно поле на биологичен материал – от повърхността на твърд шанкър, мацерирани папули или папули от лигавицата на устната кухина. Трепонемите се визуализират светли спираловидни микроорганизми, които извършват характерни ротационни движения.
  • Директен имунофлуоресцентен тест (DFA) – извършва се чрез човешки антитела срещу сифилиса (имуноглобулини), конюгирани с флуоресцин, които се прибавят към взетия биологичен материал. Резултатите се отчитат на флуоресцентен микроскоп.
  • Полимеразна верижна реакция (PCR) – метод за амплификация на нуклеинови киселини, служещ за откриване на бактериална ДНК на бледите спирохети.

Серологични методи

Серологичните методи служат за предварителна диагностика на сифилиса и за проследяване на динамиката в количеството на антитрепонемните антитела. Наличието на специфични антитрепонемни антитела от клас IgM показват прясна инфекция, докато специфичните IgG-антитела говорят за инфекция с давност повече от четири седмици. Динамиката на антителата е и критерий за оценяване на ефективността на лечението. Важността на серологичната диагностика на сифилиса се обуславя от факта, че бледите спирохети не се култивират в хранителни среди in vitro. Освен това при често наблюдавания латентен сифилис не е възможна директната идентификация на Treponema pallidum.

Серологичните реакции биват неспецифични (класически) и специфични.

Неспецифични (нетрепонемни) тестове – не са строго специфични за сифилис. Към тях спадат VDRL (Venereal disease research laboratory test) и RPR (Rapid plasma reagin test). И двата метода представляват модификация на реакцията за свързване на комплемента (реакция на Wasserman). За антиген при тези тестове се използва смес от кардиолипин, лецитин и холестерол. При наличие на IgM и IgG към липиди, съставящи клетъчната стена на трепонемите се наблюдава флокулация. Недостатък на неспецифичните тестове е позитивирането им и при други болести, водещи до продукция на антикардиолипинови антитела – лепра, вирусни инфекции, съединителнотъканни заболявания, миокардити, състояния с поражения на паренхимни органи.

Неспецифичните методики са подходящи за провеждане на масов скрининг, оценка на активността на инфекцията и контрол на терапията.

Специфични (трепонемни) тестове – основно показание за приложението им е позитивирането на нетрепонемните реакции. Освен това служат за изследване на определени групи пациенти в неврологични, психиатрични, кардиологични и офталмологични отделения. Специфичните реакции не са подходящи за контрол на лечението, тъй като специфичните антитрепонемни антитела могат да циркулират в плазмата години след преболедуване на инфекцията. Недостатък на специфичните реакции е, че могат да се позитивират при невенерически трепонематози (инфекции с бактерии от род Treponema).

Към специфичните тестове спадат FTA, TPHA и имуноензимните методики.

FTA (Fluorescent treponemal antibody test) – имунофлуоресцентен тест за трепонемни антитела. Изследваният серум се инкубира с бледи спирохети като при наличие на антитела в серума настъпва реакция антиген-антитяло. Наличието им се установява с помощта на флуоресцентен микроскоп след инкубация със серум, маркиран с флуоресцентно багрило.

TPHA (Treponema pallidum hemaglutination assay) е реакция на хемаглутинация, която се извършва с помощта на животински еритроцити, сенсибилизирани към антигени на бледата спирохета. Ако в изследвания серум се съдържат антитрепонемни антитела настъпва видима с невъоръжено око хемаглутинация.

Имуноензимните методики ELISA и Western blot дават цветна реакция при наличие на реакция антиген-антитяло. ELISA се извършва в ямките на специални полистиролови плаки, а Western blot – чрез електрофореза върху стрипове, съдържащи специфични компоненти на трепонемната клетка. Разновидност на ELISA са бързите тестове с хроматографски стрипове.

Специфичен случай за диагностика на невросифилиса е ликворната диагностика – при нея се прилагат и специфични, и неспецифични трепонемни реакции.

Автор: д-р Т. Господинов

Прочетете за:
Сифилис – етиология, видове
Сифилис – лечение