Общ белтък

юли 7, 2013

Кръвната плазма съдържа смес от разнородни белтъци. Над 100 вида серумни белтъци са с изяснени структура, молекулна маса и физикохимични свойства. При значителен брой от тях са уточнени функцията и клиничното им значение, въ­ведени са методи за определяне на тяхното ниво в серума. Тези белтъци се означават като индивиду­ални серумни белтъци. Общият серумен белтък включва всички бел­тъци в кръвта без тези на кръвните клетки, на хемоглобина и без фибриногена. Общият белтък представлява сбор от албумин и глобулини. Глобулините се разделят на: α1-, а2-, β- и γ-глобулини.

Показания за изследване: заболявания с намален синтез на белтъци, нарушено водноелектролитно равновесие, загуба на белтък от вътресъдовото пространство и при заболявания, свързани с пови­шено образуване на γ-глобулини, при заболявания на бъбреците и черния дроб.

Биологичен материал: серум. Взема се венозна кръв, центрофугира се , за да се разделят клетките от серума. Изследва се общият белтък в серума. При необходимост серу­мът може да се съхранява при 4 °С до 1 месец, а при -18 °С- до 1 го­дина.

Подготовка на пациента: съгласно изискванията към условията за вземане на биологичен материал.

Лекарствена интерференция: Лекарсва, които могат да повишат общия белтък са: кортикостероиди, анаболни стероиди, декстран, растежен хормон, инсулин. Лекарства, понижаващи общия белтък са: естрогени, ацетизал, контрацептиви.

Референтни граници:
0-1 месец:             41-68 g/l
до 1 година:          48-76 g/l
1-14 години:          60-80 g/l
възрастни:             58-80 g/l

Установен е изразен ритъм: най-високи стойности – сутрин, а най-ниски – вечер. Стойностите се променят в зависимост от положението на тялото: хемоконцентрация при изправяне на тялото и хемодилуция – в легнало положение.

Хипопротеинемия:

1. Хиперхидратация (относителна хипопротеинемия).
2. Значителна загуба на белтъци:
– през бъбреците – нефрозен синдром;
– обширни изгаряния или други тежки кожни заболявания -пемфигус, екзема и др.;
– през червата – тежка ентеропатия;
– образуване на ексудати, абсцеси, отоци;
– кръвоизливи.
3. Повишен катаболизъм: хипертиреоидизъм, малигнени заболявания.
4. Понижен синтез:
– недоимъчно хранене;
– малабсорбция;
– хирургични интервенции с изрязване на голяма част от тън­ките черва;
– тежки заболявания на черния дроб – паренхимна жълтеница, карцином;
– агамаглобулинемия.

Хиперпротеинемия:

1. Дехидратация (относителна хиперпротеинемия).
2. Поликлонална или моноклонална гамапатия.
3. Мултиплен миелом, болест на Waldenström.
4. Хронични заболявания:
– чернодробни заболявания;
– хронични възпалителни процеси;
– системен еритематозен лупус;
– автоимунни заболявания;
– саркоидоза.
5. Намалено разграждане: микседем.

Общият серумен белтък може да бъде повишен по време на бременност.