Холинестераза (ХЕ)

юли 7, 2013

Холинестеразата е ензим, който се синтезира в черния дроб и веднага се излъчва в циркулацията. Няма връзка с ацетилхолинестеразата в синапсите. Измерва­нето на ХЕ дава информация за синтезната функция на черния дроб и следователно информативната му стойност се свързва с намалението му в серума.

Показания за изследване: Основните показания са съмнение за отравяне с фосфоорганични съединения, вроден полиморфизъм с дефектен ензим, който може да затрудни излизането от упойка при инхалационни наркози и отчитане на степента на чернодробната цироза.

Биологичен материал: Кръв се взема при стандар­тни условия, а серума се отделя свободен от хемолиза и хиперлипемия.

Лекарствена интерференция: Множество медикаменти (cimetidine, Procainamide, андрогени, естрогени, орални контрацептиви, контрастни ве­щества и др.) потискат ензимната активност.

Референтни граници:  5300-12900 U/l

1. Прогресивно намаляване (проследено в продължение на месеци и години) след прекаран вирусен хепатит насочва към развитие на чернодробна цироза, особено ако е предшествано от тласъци на хепатоцитолиза (епизоди на увеличени трансаминази).

2. Фосфоро-органичните съединения (съдържани в някои селскостопански препарати) са мощен инхибитор на серумната холинестераза, чиято актив­ност може да стане неоткриваема. При съмнение за отравяне, определянето на холинестеразата е добър диагностичен и прогностичен показател и под­помага мониториране на лечението.

3. Генетичен вариант на серумната холинестераза. (с честота около 0.05%) не  е в състояние да разпадне аеполяризиращиите мускулни релаксанти, употребявани при анестезия. Засегнатите пациенти труд­но излизат от наркоза, поради дихателна парализа. При съмнителни анамнестични данни се извършва предварително изследване на варианта холинесте­раза с някои инхибитори.

Серумната холинестераза е единственият ензим, чието намаляване в серума е от значение.