Кисти на бъбреците

юли 8, 2013

Какви видове кисти на бъбреците има?

Класификация: Кистичните заболявания на бъбреците биват:

І. Вродени – бъбречна поликистоза, ювенилна нефронофтиза, медуларна кистична болест.
ІІ. Придобити – прости или солитарни кисти, кистична трансформация на бъбреците при ХБН, гъбест бъбрек.
ІІІ. Кисти, свързани с дисплазия – мултикистичен бъбрек.
ІV. Кисти, причинени от паразити – ехинококови кисти.
V. Бъбречни кисти при системни заболявания – при синдром на Вон Хипел – Линдау (Von Hippel – Lindau).

Най-често се срещат солитарните кисти и бъбречната поликистоза.

Кистите на бъбреците могат да бъдат единични и множествени, разположени в единия или и в двата бъбрека.
Често протичат безсимптомно и се откриват случайно при ехографско или компютъртомографско изследване. В повечето случаи лечение не се налага.

Солитарни кисти

Определение: Солитарните кисти са единични или множествени образувания в единия или двата бъбрека. Имат различна големина, като могат да достигнат до 10 см. Обикновено са кръгли, ясно отграничени от околните структури. При над 20 % от хората над 50 годишна възраст могат да се установят бъбречни кисти.

Етиология: Етиологията и патогенезата не е изяснена, но липсват данни за наследствена обремененост. Кистите по-често се разполагат около полюсите на бъбреците.

Клиника: Солитарните кисти не водят до значително ограничаване на бъбречната функция. В повечето случаи протичат безсимптомно. Установяват се случайно при ехографско изследване или КАТ на коремни органи по друг повод. Характерен клиничен белег е слабата и непостоянна болка в лумбалната област.

Много големи солитарни кисти могат да причинят компресия на пиелокаликсната система и да настъпи хидронефроза или да притиснат кръвоносните съдове и да възникне реновазална хипертония.

Усложнения: Може да настъпи инфектиране на кистата или руптура с кървене.

Диагноза: Поставя се чрез ехография, сцинтиграфия, венозна урография, КАТ.

Диференциална диагноза: Прави се със следните заболявания:
– хидрокаликоза;
– хематом;
– хемангиом;
– абсцес;
– ехинококова киста;
– туберкулозна каверна;
тумор на бъбрека.
За разграничаване от тези заболявания се провеждат допълнителни изследвания.

Лечение: При малки кисти, които протичат без симптоми не се налага лечение. При кисти над 4 см в диаметър и при наличие на усложнения се извършва пункция под ехографски контрол и аспириране на течността. Аспиратът се изследва микробиологично и цитологично. В кистата може да се впръска склерозиращ разтвор, напр. спирт.

При по-тежки усложнения може да се наложи хирургично лечение – парциална резекция, кистектомия или нефректомия.

Гъбест бъбрек

Определение: Гъбестият бъбрек е рядко заболяване, което се характеризира с кистозно разширяване на събирателните каналчета в областта на пирамидите.

Етиология: Не е известна. Не е доказана връзка с генетични фактори.

Клиника: Заболяването често протича безсимптомно и се установява случайно при рентгенови изследвания. При 10 – 20 % от пациентите с гъбест бъбрек се установяват калциеви конкременти и хиперпаратиреоидизъм.

Усложнения: Може да настъпи пикочна инфекция, нефролитиаза, хематурия.

Диагноза: Поставя се чрез ехография и венозна урография.

Лечение: Медикаментозно или хирургично лечение се налага при възникнали усложнения.

Мултикистичен бъбрек

Най-често заболяването е едностранно. Има множество кисти с различна големина, пръснати в целия бъбречен паренхим. Размерите на засегнатият бъбрек може да бъдат значително увеличени. Протича безсимптомно.

Кистична трансформация на бъбреците

При 75 % от болните с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) след над 3 години хемодиализно лечение се появяват множествени кисти в склерозиралите бъбреци. Те не дават клинични симптоми и се откриват ехографски. Лечение не се налага. При тези болни има повишен риск от развитие на бъбречноклетъчен карцином.

Нефронофтизен комплекс

Нефронофтизният комплекс се характеризира с множество малки кисти, които представляват разширени дистални тубули и събирателни каналчета.
Различават се:
– ювенилна нефронофтиза – предава се по автазамно-рецесивен път, засяга деца, прогресира до хронична бъбречна недостатъчност.
– медуларна кистична болест – предава се по автозомно-доминантен път, среща се много рядко при възрастни.

Прочетете за:
Анатомия на бъбрека.
Проста киста на бъбрека