Начало / Симптоми / Хипербилирубинемия (повишен билирубин)

Хипербилирубинемия (повишен билирубин)

мар. 18, 2016

Хипербилирубинемията представлява състояние на нарушен билирубинов метаболизъм, което се проявява със симптома жълтеница.

Нормалните нива на билирубина в кръвта са в границите на 3,4 – 21 μmol/L. При завишени билирубинови стойности настъпва пожълтяване на склерите, кожата и лигавиците, което е найдобре различимо на дневна светлина.

Билирубинът е краен продукт от радграждането на хема в организма. Найголяма част (около 70% от билирубина) се получават вследствие разграждането на остарели еритроцити в мононуклеарната фагоцитарна система на черния дроб, слезката и костният мозък. Около 30% от продуцираният билирубин се получава от обмяната на хепаталния хем, митохондриалните цитохроми и хемопротеините.

Билирубинът, получен в мононуклеарната фагоцитарна система, се свързва със серумния албумин и под формата на албуминбилирубинов комплекс се транспортира до черния дроб. Неконюгираният хемоглобин преминава от кръвта в хепатоцитите, което се реализира с помощта на специален трансмембранен транспортьор. В цитозола на хепатоцитите билирубинът се свързва в комплекс със специфични протеини, които го пренасят до ендоплазматичния ретикулум на клетките. Тук билирубинът се конюгира с глюкуроновата киселина  и се получава конюгиран (свързан) билирубин. Той се екскретира в жлъчните каналикули и каналчета, след което преминава в екстрахепаталните големи жлъчни канали.

В зависимост от причините, довели до повишаване на билирубина, се различават следните видове жълтеница:

Прехепатална (хемолитична) жълтеница

Следните механизми водят до нейното възникване:

 • Свръхпродукция на билирубин от мононуклеарната фагоцитарна система – среща се при масивна хемолиза, неефективна еритропоеза, резорбция на големи кръвоизливи в стомашночревния тракт, белия дроб. Например при:
  – мегалобластна анемия
  – таласемия
  – сърповидно-клетъчна анемия
  – автоимунни хемолитични анемии
  – хемолитична болест на новороденото
 • Потискане свързването на билирубина с основния му транспортьор – албумина. Някои медикаменти също могат да потиснат свързването на билирубина с албумина, например салицилати, сулфонамиди.

Хепатална жълтеница – възниква поради:

1. Намалено залавяне на билирубина от черния дроб – среща се при:

 • Жълтеница на Gilbert тип III – поради нарушен флуидитет на хепатоцитната мембрана е затруднено постъпването на билирубина в чернодробните клетки
 • Продължително гладуване (над 48 часа)
 • Дясна сърдечна недостатъчност
 • Сепсис
 • Напреднала цироза
 • Прием на рифампицин, флаваспидинова киселина.

2. Нарушено конюгиране на билирубина в хепатоцитите (чернодробните клетки) – среща се при:

 • Физиологична жълтеница на новороденото – нормално при новородените ензимът, който конюгира билирубина е с ниска активност и това води до повишени нива на неконюгиран билирубин
 • Синдром на Gilbert тип II – нарушено е свързването на билирубина с цитоплазмените протеини
 • Синдром на Crigler – Najjar тип I – пълна липса на ензима, конюгиращ билирубина
 • Синдром на Crigler – Najjar тип II – частичен дефект в билирубиновото конюгиране

3. Дефектна екскреция на конюгирания билирубин през хепатоцитната мембрана

 • Синдром на Dubin – Johnson
 • Синдром на Rotor

Постхепатална (обструктивна, мехатична, холостатична) жълтеница

Среща се при запушване на жлъчните пътища поради:

 • Вирусни хепатити
 • Холангиолити
 • Медикаментозна реакция към метилтестостерон, фенотиазини
 • Жлъчни камъни
 • Кисти
 • Тумори.